Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Калитянська ОТГ

Жовтнева ОТГ

Ляшківська ОТГ

Білозірська ОТГ

Міжнародний день людей з інвалідністю

Опубликовано 03.12.2018

Щорічно 03 грудня в Міжнародний день людей з інвалідністю у всьому світі привертається особлива увага до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями.

Від­зна­чен­ня цього Дня – спра­ве­д­ли­ва ша­на су­с­пі­ль­с­т­ва та нага­ду­ван­ня всім про обо­в'я­зок пе­ред людьми з особливими потребами, що по­тре­бу­ють за­хи­с­ту та під­три­м­ки у цей не­про­с­тий час.

Особи з інвалідністю – це не про­с­то ка­те­го­рія лю­дей.  Це окремі жит­тя. Окре­мі тра­ге­ді­ї. Окре­мі люд­сь­кі на­дії на те, що все бу­де добре. На щастя, по­ряд із ними є ті, хто хоче до­по­мо­г­ти. І хто допома­га­є. Пе­ре­йма­ю­чись бу­ден­ни­ми про­бле­ма­ми, ми повинні замис­ли­ти­ся над не­про­с­тою до­лею  лю­дей  з  ва­да­ми  здоров’я і не тіль­ки 03 гру­д­ня, а й завжди, не за­бу­ва­ти про те, що по­руч із на­ми вони жи­вуть і по­тре­бу­ють до­по­мо­ги та ува­ги.

Основний склад потерпілих, які перебувають на обліку у  Бериславському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області, – це люди, що втратили працездатність внаслідок травм на виробництві та професійних захворювань. На сьогодні 141 особа з інвалідністю отримує щомісячні страхові виплати та інші різні виплати з медичної та соціальної реабілітації.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування гарантує громадянам соціальний захист. Наразі діє цілий комплекс соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації: лікування потерпілих у стаціонарних медичних закладах та санаторно-курортне лікування, медична реабілітація та організація санітарного і спеціального медичного догляду за потерпілими; забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва необхідними медикаментозними препаратами, автомобілями, інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами. Сукупні витрати, спрямовані на ці цілі за 10 місяців 2018 року, склали 494,5 тис. гривень.

     Ко­жен   день   у   жит­ті   лю­дей  з   осо­б­ли­ви­ми  по­тре­ба­ми на­по­в­не­ний пра­г­нен­ням при­сто­су­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го жит­тя  в су­с­пі­ль­с­т­ві,   са­мо­вдо­с­ко­на­лен­ня,   прино­си­ти   ра­дість  со­бі  та  оточу­ю­чим. І не­зва­жа­ю­чи на де­які не­вда­чі та сму­ток, на­дія на кра­ще та ле­г­ше своє іс­ну­ван­ня в су­с­пі­ль­с­т­ві не за­ли­шає їх. Го­ло­вне для них – що жит­тя є і во­но триває. Сьо­го­дні осо­б­ли­во­го вша­ну­ван­ня і відзна­чен­ня за­слу­го­ву­ють ті особи з інвалідністю, які не впа­ли в розпач,  не  за­мкну­лись  у  чо­ти­рьох  сті­нах,  а  в  си­лу  сво­їх можливо­с­тей пра­цю­ють, бе­руть ак­ти­в­ну участь у гро­мад­сь­ко­му житті, за­йма­ють­ся спо­р­том, ру­ко­діл­лям, ху­до­ж­ні­ми про­ми­с­ла­ми і са­мо­ді­я­ль­ні­с­тю, ви­хо­ву­ють ді­тей та онуків. Свідченням жаги до життя стали спортивні результати Всеукраїнської спартакіади серед осіб з інвалідністю, потерпілих на виробництві «Сила духу», яка проводилася Фондом соціального страхування України вже вшосте. Саме ця спартакіада стала прикладом залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до активного суспільного життя. Ідея масового фізкультурно-спортивного свята була не лише вміло реалізована, а й знайшла свій відгук у серцях тих, заради кого розпочато цю нову віху в історії Фонду.

 

        Шановні! Ба­жаю усім ВАМ здо­ро­в’я, ак­ти­в­но­го до­в­го­літ­тя, си­ли ду­ху і бла­го­по­луч­чя вашим родинам.

 

 

Начальник відділення                                              С.В. Діденко

Міжнародний день людей з інвалідністю